La realitat de dones de l’Equador arriba a Alfafara amb el Fons Valencià per la Solidaritat

La realitat de dones de l’Equador arriba a Alfafara amb el Fons Valencià per la Solidaritat

El projecte “Ser dona al Sud” del Fons Valencià ha apropat a la població del municipi testimoniatges en primera persona de dones del sud, exposant com han canviat les seues vides i les de les seues famílies amb projectes de cooperació internacional del Fons

La delegació de dones ha estat formada per artesanes provinents del municipi equatorià de Biblián, les quals, amb la col·laboració del Fons, han creat una cooperativa del producte local “paja toquilla” per a garantir els seus drets laborals i impulsar el seu creixement personal, social i econòmic

Alfafara, 12 de març de 2023.- La veu de dones equatorianes està recorrent la Comunitat Valenciana, dins del programa de sensibilització “Ser dona al Sud 2023” del Fons Valencià per la Solidaritat, amb les finalitats de, en el marc del Dia Internacional de la Dona, donar a conéixer la realitat de les dones i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del sud; exposar com han canviat les seues vides a conseqüència del projecte de cooperació internacional al desenvolupament del Fons que els afecta; i d’intercanviar coneixements i experiències amb el municipalisme valencià. La delegació equatoriana està formada per Zoila Chimborazo, artesana i presidenta de la “Cooperativa Padre Rafel González”, Flor Lema, artesana i gerent de la cooperativa, Danilo Barreto, director de Desenvolupament Social del municipi equatorià de Biblián, i Estefania Crespo, tècnica de Suport Social de Biblián.

El testimoniatge de la delegació de l’Equador, que recorrerà més de 20 municipis de la Comunitat Valenciana socis del Fons durant el mes de març, ha arribat a Alfafara. Durant la visita al municipi, les dones equatorianes han realitzat un encontre institucional, així com tècnic i social amb els objectius de compartir experiències, coneixements i realitats en matèria de polítiques d’igualtat i de desenvolupament socioeconòmic amb perspectiva de gènere que fomente l’autonomia de les dones. En concret, en la localitat, la delegació equatoriana ha dut a cap una conferència al voltant d’una exposició per a traslladar la seua realitat i la incidència que ha tingut el municipalisme valencià solidari -a través del Fons- en el desenvolupament propi, familiar i territorial. Per altra banda, s’ha dut a terme una jornada de convivència amb persones de la corporació i tècniques, així com amb entitats socials, per a compartir eines que transformen la vida de les dones.

Ser dona al Sud”, una visió global de la lluita per la igualtat

Ser dona al Sud” va nàixer en 2004 i, després de 18 edicions, s’ha consolidat en un programa d’educació per al desenvolupament del Fons amb veus del sud que han col·laborat o s’han beneficiat en projectes de cooperació internacional al desenvolupament, en el sector d’igualtat i enfortiment institucional, junt amb el Fons Valencià. En l’edició de 2022 van participar en “Ser dona al Sud” al voltant de 800 persones de diferents municipis valencians. En la present edició, el Fons aposta per mantindre els alts nivells de persones valencianes sensibilitzades a través dels testimoniatges de la delegació equatoriana, la qual pertany a la “Cooperativa Padre Rafael González” del municipi de Biblián, entitat amb la qual coopera el Fons.

Cooperativa “Padre Rafael González”, transformant vides de dones i famílies del municipi equatorià de Biblián

Al municipi de Biblián, ubicat a la Mancomunidad del Pueblo Cañari de l’Equador, el Fons, junt amb l’ajuntament de la localitat, està executant un projecte per a l’apoderament de dones amb situacions vulnerables mitjançant el seu desenvolupament socioeconòmic a través de la producció, i posterior venda, de productes compostos pel gènere local de “paja toquilla”, baix la marca “Bibilak”.

La cooperació del Fons amb les dones artesanes del municipi s’està realitzant des de fa 7 anys, des del procés previ a la fundació de la “Cooperativa Padre Rafael González”, on les mateixes dones s’autogestionen l’entitat. Fins a l’actualitat, el Fons ha col·laborat, entre altres, en l’acompanyament per a la constitució de la cooperativa, en la capacitació tècnica de les dones sòcies, en la instal·lació de maquinària -la qual ha dignificat i propiciat justícia en tot el procés de producció dels béns i ha permés que en la cooperativa es faça la totalitat del producte-, en la creació de valor de marca i en la internacionalització del producte.

En total han sigut més de 130 les dones beneficiàries directes durant els 7 anys de vida del projecte, junt amb les seues famílies. Aquestes persones i el seu entorn han mostrat una gran evolució en la seua autoestima, autonomia i qualitat de vida. A més, el projecte ha aportat al desenvolupament econòmic de la zona des de la igualtat, la justícia social i la sostenibilitat.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 139 entitats locals valencianes sòcies (130 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Enllaç a la web:  https://fonsvalencia.org/


La realidad de mujeres de Ecuador llega a Alfafara con el Fons Valencià per la Solidaritat

El proyecto “Ser dona al Sud” del Fons Valencià ha acercado a la población del municipio testimonios en primera persona de mujeres del sur, exponiendo cómo han cambiado sus vidas y las de sus familias con proyectos de cooperación internacional del Fondo

La delegación de mujeres ha estado formada por artesanas provenientes del municipio ecuatoriano de Biblián, las cuales, con la colaboración del Fons, han creado una cooperativa del producto local “paja toquilla” para garantizar sus derechos laborales e impulsar su crecimiento personal, social y económico

Alfafara, 12 de marzo de 2023.- La voz de mujeres ecuatorianas está recorriendo la Comunitat Valenciana, dentro del programa de sensibilización “Ser dona al Sud 2023” del Fons Valencià per la Solidaritat, con las finalidades de, en el marco del Día Internacional de la Mujer, dar a conocer la realidad de las mujeres y la lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista en los países del sur; exponer cómo han cambiado sus vidas como consecuencia del proyecto de cooperación internacional al desarrollo del Fons que les afecta; y de intercambiar conocimientos y experiencias con el municipalismo valenciano. La delegación ecuatoriana está formada por Zoila Chimborazo, artesana y presidenta de la “Cooperativa Padre Rafel González”, Flor Lema, artesana y gerente de la cooperativa, Danilo Barreto, director de Desarrollo Social del municipio ecuatoriano de Biblián, y Estefania Crespo, técnica de Apoyo Social de Biblián.

El testimonio de la delegación de Ecuador, que recorrerá más de 20 municipios de la Comunitat Valenciana socios del Fons durante el mes de marzo, ha llegado a Alfafara. Durante la visita en el municipio, las mujeres ecuatorianas han realizado un encuentro institucional, así como técnico y social con los objetivos de compartir experiencias, conocimientos y realidades en materia de políticas de igualdad y de desarrollo socioeconómico con perspectiva de género que fomente la autonomía de las mujeres. En concreto, en la localidad, la delegación ecuatoriana ha llevado a cabo una conferencia alrededor de una exposición para trasladar su realidad y la incidencia que ha tenido el municipalismo valenciano solidario -a través del Fons- en el desarrollo propio, familiar y territorial. Por otro lado, se ha realizado una jornada de convivencia con personas de la corporación y técnicas, así como con entidades sociales, para compartir herramientas que transforman la vida de las mujeres.

Ser dona al Sud”, una visión global de la lucha por la igualdad

Ser dona al Sud” nació en 2004 y, después de 18 ediciones, se ha consolidado en un programa de educación para el desarrollo del Fons con voces del sur que han colaborado o se han beneficiado en proyectos de cooperación internacional al desarrollo, en el sector de igualdad y fortalecimiento institucional, junto con el Fons Valencià. En la edición de 2022 participaron en “Ser dona al Sud” alrededor de 800 personas de diferentes municipios valencianos. En la presente edición, el Fons apuesta para mantener los altos niveles de personas valencianas sensibilizadas a través de los testimonios de la delegación ecuatoriana, la cual pertenece a la “Cooperativa Padre Rafael González” del municipio de Biblián, entidad con la cual coopera el Fons.

Cooperativa “Padre Rafael González”, transformando vidas de mujeres y familias del municipio ecuatoriano de Biblián

En el municipio de Biblián, ubicado en la Mancomunidad del Pueblo Cañari de Ecuador, el Fons, junto con el ayuntamiento de la localidad, está ejecutando un proyecto para el empoderamiento de mujeres con situaciones vulnerables mediante su desarrollo socioeconómico a través de la producción, y posterior venta, de productos compuestos por el género local de “paja toquilla”, bajo la marca “Bibilak”.

La cooperación del Fons con las mujeres artesanas del municipio se está realizando desde hace 7 años, desde el proceso previo a la fundación de la “Cooperativa *Padre Rafael González”, donde las mismas mujeres se autogestionan la entidad. Hasta la actualidad, el Fons ha colaborado, entre otros, en el acompañamiento para la constitución de la cooperativa, en la capacitación técnica de las mujeres socias, en la instalación de maquinaria -la cual ha dignificado y propiciado justicia en todo el proceso de producción de los bienes y ha permitido que en la cooperativa se haga la totalidad del producto-, en la creación de valor de marca y en la internacionalización del producto.

En total han sido más de 130 las mujeres beneficiarias directas durante los 7 años de vida del proyecto, junto con sus familias. Estas personas y su entorno han mostrado una gran evolución en su autoestima, autonomía y calidad de vida. Además, el proyecto ha aportado al desarrollo económico de la zona desde la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad.

El Fons Valencià per la Solidaritat, la asociación por la cooperación internacional y la educación para el desarrollo de los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios (ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana). Actualmente, el Fons cuenta con 139 entidades locales valencianas socias (130 ayuntamientos y 9 mancomunidades) y concentra sus actuaciones de cooperación descentralizada en Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como en países en situaciones de emergencia. Asimismo, realiza proyectos de sensibilización hacia un desarrollo humano, equitativo, justo y sostenible entre la población de las entidades locales socias del Fons, y a la ciudadanía valenciana en general.

La relación entre los municipios del sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes colaboradoras, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y experiencias.

Enlace a la web: https://fonsvalencia.org/es/

(Assistents a la xarrada del Fons Valencià per la Solidaritat / Asistentes a la charla del Fons Valencià per la Solidaritat)

Share This